Monday, June 29, 2009

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ

Το παρακάτω κείμενο βρήκα στο Ιστοlogin 
Και αν και γράφτηκε πριν από 90 χρόνια είναι τόσο φρέσκο σα να γράφτηκε χτες!
Προσωπικά διαφωνώ με το να μην ψηφίζει ο πολίτης, αφού αυτό το μέσο του προσφέρεται για να συμμετέχει στα κοινά, αλλά αναγνωρίζω το πόσο ελλιπές είναι και πόσο μη αντιπροσωπευτικό καθώς και πολύ εύκολο να διαφθαρεί κανείς που "υπηρετεί" το σύστημα αυτό.
Δημοσιεύτηκε στην επαναστατική συνδικαλιστική εφημερίδα «Άμυνα» του Ηρ. Αποστολίδη, με αφορμή τις εκλογές του 1920. Αναδημοσιεύθηκε στο Νο 10 – Μάης 2007 – του δελτίου «Μαύρα Γράμματα» της ΟΑΕ.

Το παρακάτω μανιφέστο γράφτηκε και δημοσιεύτηκε από τον αναρχικό συνδικαλιστή Σταύρο Κουχτσόγλους στην επαναστατική συνδικαλιστική εφημερίδα «Άμυνα» (του Ηρακλή Αποστολίδη), με αφορμή τις αστικές εθνικές εκλογές του 1920. Ο Σταύρος Κουχτσόγλους είναι μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελλαδικού και διεθνούς αναρχικού κινήματος. Δραστηριοποιήθηκε στο εργατικό κίνημα κυρίως στις πόλεις της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας, της Αθήνας και του Βόλου. Στην Αλεξάνδρεια συσχετίστηκε με το γνωστό Ιταλό αναρχικό Ερρίκο Μαλατέστα.

 
"Παρήλθεν ήδη αιώνας αφ’ ότου οι αστοί εφεύρων το μέσον της ψήφου, δια να καταπνίγουν δι’ αυτού τους πόθους του λαού, και να τον κρατούν στην αθλιότητα, τούτου, επί τόσα έτη να κάμουν να πιστέψη ότι αυτός – ο πεινασμένος, ο κουρελιάρης, ο άθλιος – είνε ο Κυρίαρχος, αυτοί δε οι υπηρέται του. Και επί 120 έτη τώρα πίστευα κ’ εγώ ο εργάτης – βιομήχανος ή αγρότης – το ψεύδος των αυτό ως αλήθειαν την κοροιδίαν τους αυτήν ως σοβαρότητα. Και ετυραννήθην παντοιοτρόπως, και εβασανίσθην επί γενεάς γενεών δια να φέρω «τους καλυτέρους» εις τα πράγματα, όπως με υπηρετήσουν, και οι εκλεκτοί μου αυτοί υπηρέται, ερχόμενοι στα πράγματα, πρώτον μέλημα είχαν πάντοτε πως να με βυθίσουν περισσότερον μέσα στο βούρκο της αθλιότητος, απολαμβάνοντες εκ της δυστυχίας μου και ζώντες εκ του θανάτου μου. Αρκεί πλέον ως εδώ. Παύω πλέον του να έχω τον τίτλον του Κυριάρχου με υπηρέτας. Δεν θέλω κανενός την υπηρεσίαν, διότι απεφάσισα να υπηρετήσω ο ίδιος τον εαυτόν μου. Δι’ ο αποφασίζω και λέγω.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι ενόησα πλέον ότι όλοι – Μοναρχικοί, Συνταγματικοί, Δημοκράται, Σοσιαλισταί κλπ – είνε ψεύτες, και ότι όλοι αυτοί, θέλοντες να εργασθούν, προσφέρονται προθύμως να με υπηρετήσουν δήθεν, πράγματι δε να απολαύσουν αυτοί εκ των στερήσεών μου και να ζήσουν ευτυχείς αυτοί καθ’ όλην των την ζωήν εις βάρος μου, αναγκάζοντες εμένα να εργάζομαι διά να διατάσσουν αυτοί και να καρπούνται αυτοί. ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ Διότι δεν θέλω πλέον να εκλέγω με τα χέρια μου τους τυράννους μου, επικυρώνων ούτω κάθε τετραετίαν δια της εφευρέσεώς των – της ψήφου – το επαχθές αυτό κοινωνικόν Συμβόλαιον, το οποίον με συγκρατεί μέσα στην απόγνωσιν, στον μαρασμόν και στον θάνατον.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι δεν θέλω πλέον να τρέχω κάθε 4ετίαν, σα σκύλος να εκλέξω δια της κάλπης, εγώ ο ίδιος τους τυράννους που θα λάβουν ενεργόν μέρος εις την λειτουργίαν του συστήματος αυτού, δια να κατασυντρίψουν τους αδυνάτους εάν ζητήσουν λίγο ψωμί στην πείνα τους, πληρώνων, εγώ, αυτούς διά το αποτρόπαιόν των έργον με χρήμα, με προνόμοια, με τιμάς.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι έπαυσα να περιμένω πλέον την σωτηρίαν μου από το θαύμα της ψήφου μου. Πέρασε η εποχή των θαυμάτων, των μάγων, των αγίων, των πνευματιστών, της ψήφου. Σπάζω το κομβολόγιον αυτό των θαυμάτων και αναλαμβάνω την πρωτοβουλίαν μου, οργανούμενος οικονομικώς και μακράν από την πολιτικήν σαπίλαν των επιτηδείων, ως ενοήσας πλέον ότι η χειραφέτησίς μου θα συντελεσθή τότε μόνον και θα επιδοθώ ο ίδιος πλέον – δια της οργανώσεώς μου – εις την αποκατάστασιν της θέσεώς μου.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι θέλω την εξαφάνισιν πλέον του αισχρού τούτου εμπορίου όπου, οι άνθρωποι αναγκάζονται να πουλούν τα χέρια τους, την ικανότητά τους, τας γνώσεις των, τα κρέατά τους, τας θυγατέρας των, τους υιούς των, τας οικογενείας των, τας φιλίας των, και να τους εκμεταλλεύωνται οι τραπεζίται, οι έμποροι, οι βιομήχανοι, οι μεσίται, η θρησκεία, η γραφειοκρατία, το κράτος, και να εκμεταλλεύεται ο ιατρός τον άρρωστο, ο παπάς τον πεθαμμένο και να τρέχουν όλοι σα στραβοί στον κατήφορο του εξευτελισμού των, προσέχοντες μόνον στο χρήμα, στην φιλοδοξία και στην απόλαυσι του κτηνώδους των εγωισμού.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι θέλω την εξαφάνισιν πλέον αυτού του αγοράζοντος και πωλούντος την χαμοζωήν του, συρφετού που απαρτίζει την σημαρινήν Κοινωνίαν, και την αναδημιουργίαν μιάς νέας και ελευθέρας κοινωνίας δια των οργανώσεών μου, εντός των οποίων και μόνον το άτομον θα εύρη πλήρη την ελευθερία και την αξιοπρέπειάν του.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι εκατάλαβα πλέον ότι αυτοί που παίρνουν μια ετικέττα Ελευθεροφρόνων, Φιλελευθέρων, Σοσιαλιστών κλπ. και κολλούν σαν ψείρες απάνου στην ψώρα μου με την υπόσχεσιν ότι θα την θεραπεύσουν, δεν κάμνουν τίποτε άλλο παρά να αυξάνουν την φαγούρα της, ανοίγοντες βαθύτερα τις πληγές της, να με κρατούν σε μια ελεεινοτάτη κατάστασι από την οποίαν δεν θα απαλλαχθώ παρά μόνον την ημέραν που θα τις πετάξω για πάντα από πάνω μου και θα περιορισθώ προς θαραπείαν μου εις το σανατόριον της οργανώσεώς μου.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι είδα πλέον ότι δι’ αυτού του μέσου διέρχομαι όλην μου την ζωήν στον πισινό του βωδιού μου οργώνοντας την γη, με ένα τίτλο Κυριάρχου, ενώ αυτοί που με παρουσιάζονται ως Εθνικόφρονες, Φιλελεύθεροι, Σοσιαλισταί κλπ. Δια να με υπηρετήσουν δήθεν, απολαμβάνουν όλας τας φυσικάς καλλονάς, ακούουν μουσική αυτοί, την στιγμήν που εγώ ακούω... του βωδιού μου, λούζονται με μυρωδικά αυτοί, την στιγμήν που καθαρίζω εγώ κοπριές, κραιπαλούν αυτοί, την στιγμήν που εγώ μισοπεθαμμένος, βρέχω το ξεροκόμματό μου για να το φάγω.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι ξύπνησα πλέον απ’ τον λήθαργον στον οποίον μ’ εβύθισαν όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι και είδα ότι η φύσις επροίκισε και εμένα όπως κι’ αυτούς με μυαλό για να το αναπτύξω όσο μπορώΧ με μάτια δια να βλέπω ό,τι ωραίο μ’ αρέσειΧ με αυτιά δια να ακούω όσους ήχους με ευχαριστούνΧ με όσφρησιν δια να μυρίζω ό,τι ευωδιά προτιμώΧ με γεύσι δια να δοκιμάζω ό,τι ουσία με γουστάρειΧ με δόντια, στόμαχον δια να μασσώ και να στέλνω στον στόμαχόν μου όσην ανάγκην έχει τροφήςΧ με πόδια δια να τα διευθύνω και να περπατώ όσο θέλω και με χέρια δια να εργάζωμαι σύμφωνα με την ανάγκην που θα μου παρουσιάζεται προς ικανοποίησιν των ανωτέρω ορέξεών μου.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι όλα αυτά τα όργανα με τα οποία με επροίκισε η φύσις, δια του μέσου αυτού της ψήφου, μου τα καθυπέταξαν οι κατεργαρέοι, και καμμιά κίνησις πλέον δεν μου μένει ελευθέρα. Όλαι μου οι ανάγκαι των ματιών μου, του μυαλού μου, των αυτιών μου, της μύτης μου, των δοντιών μου, του στομάχου μου, των ποδιών μου και των χεριών μου, εξαρτώνται από το «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» των Εθνικοφρόνων, των Φιλελευθέρων, των Σοσιαλιστών και λοιπών βαγαπόντηδων, οι οποίοι προσφέρονται ως υπηρέται δήθεν εμού του Κυριάρχου και με κοροϊδεύουν.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι είνε επάναγκες πλέον να βάλω διά των οργανώσεών μου κάθε κατεργάρη στη θέσι του καταργώ το «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» είτε από τον Γούναρην προσφέρεται, είτε από τον Βενιζέλον, είτε από τον Μπριάν, είτε από τον Λένιν. Να «αποφασίζετε και να διατάσσετε» τα τομάρια σας μόνον του λοιπού, διότι ο φυσικός και αληθής νόμος αυτό λέγειΧ κάθε άτομον «να αποφασίζη και να διατάσση» τον εαυτόν του μόνον σύμφωνα με τας ανάγκας του, καθώς και κάθε οργάνωσις σύμφωνα με τας ανάγκας των μελών αυτής.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι η ιστορία με εδίδαξε ότι η Πειθαρχία και η Υπακοή εις το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» των άλλων, εμπερικλείουν μέσα των όλην την κακομοιριά μου, την στέρισιν και τον θάνατον όχι μόνον τον ειδικόν μου αλλά και της συζύγου μου και των τέκνων μου, κ’ εκείνων που γεννήθηκαν κ’ εκείνων που θα έχουν το ατύχημα να γεννηθούν, κατερημώνουσαι ούτω ολοκλήρους οικογενείας και ολόκληρα έθνη, προς απόλαυσιν μερικών φιλοδόξων ανοήτων, βαρβάρων αρχομανών, κτηνανθρώπων.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι αντελήφθην καλώς πλέον ότι ένας φυσικός νόμος υπάρχει το Πειθαρχείν και Υπακούειν προς ικανοποίησιν των αναγκών του οργανισμού μου, αι οποίαι ανάγκαι θα γίνουν βεβαίως αισθηταί και από τα λοιπά μέλη της οργανώσεώς μου και θα εκπληρωθούν δι’ αυτής και μόνης.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι θέλω να ζήσω ελεύθερος πλέον και την ελευθερία μου αυτήν είνε αδύνατον να μου την δώσουν οι οποιοιδήποτε επιτήδειοι καιροσκόποι δια του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» δι’ αυτό «αποφασίζω και διατάσσω» κ’ εγώ τον εαυτό μου, ίνα οργανούμενος μακράν από κάθε φαυλότητα, επιβάλω προς αυτούς την ελευθερίαν, διά των οργανώσεών μου. Έχω δε την πεποίθησιν, ότι, εάν, ούτω σκεπτόμενος, κάθε εργάτης λάβη την ιδίαν απόφασιν με μένα, εντός ολίγου χρονικού διαστήματος θα δοκιμάσουμε τα καλά αποτελέσματα των ελευθέρων και απηλλαγμένων από κάθε πολιτικήν σαπίλαν οργανώσεών μας. "

Sunday, June 28, 2009

Αρνητικότητας το ανάγνωσμα

Διάβασα κατά λάθος στο και καλά "ειδήσεογραφικό" τρωκτικό αυτό το κείμενο.
και αηδίασα με την αρνητικότητα του "ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ"

Δεν μου αρέσει το ένα,
Δεν μου αρέσει το άλλο
Δεν μου αρέσει το παραάλλο

Εντάξει ρε φίλε. Δεν σου αρέσουν ΤΑ ΝΕΑ. να σου πω την αλήθεια χεστήκαμε. ΧΕΣΤΗΚΑΜΕ ΑΚΟΥΥΥΥΣ; couldn't care less, σκασίλα μας! GEGE?

Αν δεν σου αρέσει κάτι κόψτο ρε μάστορα, πρέπει να γίνεις είδηση;
Ρόμπα γίνεσαι. Και δεν μας λες και τι σου αρέσει τέλος πάντων.
Δώσε μας τα φώτα σου στον ιδανικό κόσμο που αποζητά ο εγκέφαλος σου. Τι περιλαμβάνει αυτός;
δεν γουστάρεις κουλτούρα, τι γουστάρεις; Στριπτιτζάδικα, κονσομασιόν και πουτάνες; Μήπως προτιμάς μπουζούκια και πίστες; Τζάμπα πιάτα να σπας; Προτιμάς Καρά στο Ηρώδειο και Θώδη στην Επίδαυρο;

Τι τραβάει η ψυχή σου; ΠΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΓΑΛΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
ΑΜΑΝ

Έχω φάει όλα τα νύχια των χεριών και προχωρώ και στα πόδια.
'Αντε ντε άνοιξε το στοματάκι σου και συνέχισε να μας ενημερώνεις.

Κόψε πάντως τις κακιές συνήθειες, κόψε και το κάπνισμα παρεμπιπτόντως. Κόψε τα περιττά έξοδα, το απαιτούν οι καιροί άλλωστε. Κόψε την πολιτική, ρίξε λευκό, άκυρο, μην πας καθόλου, η ψήφισε κάτι εθνικοπατριωτικό. Ξέρεις ακριβώς τι εννοώ.
Κόψε τις παρέες με γέρους. Δυστυχώς για σένα πάντως έτσι θα καταλήξεις. 50ρης και γέρος και κανείς δεν θα θέλει να ακούσει την γνώμη σου. Ακόμα και για τα σκυλάδικα.
Μην διαβάζεις μακροσκελή κείμενα, διάβασε διαφημίσεις. Καλές είναι και αυτές και με μεστό νόημα. Μην ασχολείσαι με την οικονομία. Στο κάτω κάτω τι σε νοιάζουν τα δισεκατομμύρια που βρίσκονται σε ξένες τσέπες;
Κόψε και το θέατρο ρε μάστορα, αφου είναι προφανές ότι προτιμάς τους ομοίους σου. Αρκέσου στο θέατρο σκιών ή σε cinema της Ομονοίας.
Κόψε και τα γαμωβιβλία. Προτίμησε το counterstrike και to starcraft, διάβασε και κανένα περιοδικό για τον μοντελοπνίχτη, τον μάντρα και δες και κάνα ξώβυζο να ξεχαρμανιάσεις.
Τις αγγελίες τι τις διαβάζεις ρε μάστορα ώστε να τις βαρεθείς; Ψάχνεις τίποτα ααααααβάδιστα να πνίξεις μέσα τη μιζέρια σου; Μήπως δεν σου κάθονται; Ρίξτο στα 090 αυτές δεν σε απορρίπτουν με τίποτα.
Τι ασχολείσαι με τα σχολιαρόπαιδα; Αυτά, ευτυχώς για τα ίδια, βρίσκονται σε άλλο γαλαξία ΜΑΚΡΥΑ ΣΟΥ. Που να τρέχεις τώρα να τα προλάβεις! Εσύ μάλλον δεν πήγες λύκειο και δεν ήσουν ηλίθιος ποτέ στη ζωή σου.
Σιγά ρε, θα βγάλεις κάνα μάτι , εκτός από τα δικά μου.
Δεν σου αρέσουν ούτε τα αθλητικά; Κόψτα ρε μάστορα. Αμήν. Μπας και γλυτώσουμε και τίποτα επεισόδια στα γήπεδα.

Σε μερικά χρόνια δικέ μου η γυναίκα σου θα είναι 50ρα και κυράτσα. Θέλω να σε να δω πως θα την κόψεις τότε. Που θα κοιμάσαι με ένα από αυτά τα σκιάχτρα στα οποία αναφέρεσαι. Η μήπως όχι; Θα αγοράσεις καμιά βουλγάρα κοψοχρονιά;

Παρεμπιπτόντως στείλε το δελτίο τύπου σου και ΣΤΑ ΝΕΑ με προτάσεις ανανέωσης και μετατροπής σε ESPRESSO και ΛΟΙΠΟΝ που μάλλον θα προτιμάς> Θα είναι πιο κοντά στο επίπεδο σου.

Κάνε ρε μια χάρη στον κόσμο και απήλλαξε τον από την μίζερη και κακοφορμισμένη παρουσία σου.
Α και μην ξεχάσω, κόψε και τις φλέβες σου να ησυχάσουμε.
Άντε να χαρείς

Friday, June 26, 2009

ΠΟΣΤ mortem

Ο Μαικλ Τζάκσον πέθανε.
πήγε να βρει τον Βασιλιά του rock and roll, και όλους εκείνους που βρίσκονται στο πάνθεο του μουσικού στερεώματος.
Το μόνο κακό είναι ότι δεν πέθανε 10 ή 20 χρόνια πριν. Όταν ήταν ακόμα στην ακμή του. Πριν αρχίσουν τα σκάνδαλα με τα παιδάκια και οι φαρσοκωμωδίες με γάμους, χωρισμούς, παιδιά, επεμβάσεις.
Ο Βασιλιάς της ποπ μέχρι τότε βρίσκονταν σε ύψη εφάμιλλα με τον Φρέντυ Μέρκιουρι τον Κερτ Κομπέιν και άλλους, ο καθένας στο δικό του κοινό και μουσικό είδος.
Θυμάμαι μια ξαδέρφη μου στις αρχές του 90 που είχε τρελό πάθος με τον Μάικλ και μερικά χρόνια αργότερα είχα σκεφτεί να της αγοράσω το History. Όταν όμως της έκανα νύξη για αυτό, μόνο που δεν με έβρισε. "Σιγά μη μου αρέσει αυτή η αδερφή!" ήταν τα κατά γράμμα λόγια της. Βλέπεις στο μεσοδιάστημα είχαν μεσολαβήσει οι κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης οι οποίες, λογικά ίσως, είχαν κατακρημνίσει το είδωλο από το βάθρο στο βόθρο.
Πόσο μικρή απόσταση χωρίζει αυτά τα δύο...
Ο Μάικλ ήταν και ωραίο παιδί. Δεν τρέφω καμιά ιδιαίτερη προτίμηση στους άντρες, αλλά η αλήθεια να λέγεται. Μεγάλο μέρος ίσως ήταν πλαστική ομορφιά αλλά ούτε ο πρώτος ήταν ούτε ο τελευταίος. Πιθανότατα ήταν ο πρώτος που το παράκανε. Η δόξα και το χρήμα τον έκανε καθώς φαίνεται να χάσει το μέτρο.
Οι δικαστικές περιπέτειες τον γονάτισαν οικονομικά. Σα χτες θυμάμαι την είδηση για την πώληση της Neverland και την επακόλουθη φυγή του σε κάποιο από τα αραβικά εμιράτα. Το κραχ ενός υπερκαπιταλιστή πριν το κραχ του ίδιου του καπιταλισμού.
Πόσο εφήμερο είναι το χρήμα αλήθεια. Αναρωτιέμαι πόσα θα βγάζουν οι κωλοσσοί (SONY) (ναι το ορθογραφικό είναι ηθελημένο) της μουσικής βιομηχανίας τα επόμενα 70 χρόνια που θα εκμεταλλεύονται τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής ενός ανθρώπου που πέθανε σχεδόν στην ψάθα.
Αντίο δικιέ μου. Τράβα να κάνεις καμιά παράσταση σε εκείνους που έφυγαν πριν από σένα. Θα απολαμβάνω τη μουσική σου, και θα σε απεχθάνομαι για τις υπερβολές και ηθικές παρεκκλίσεις σου.

Update:

Ο Μαικλ, έφυγε από σύμπτωση ή σχεδιασμό ταυτόχρονα σχεδόν με τη Φάρα Φοσετ.
Άλλο ένα είδωλο και στόχος παιδικών ονειρώξεων μαζί με τους άλλους δύο άγγέλους του Τσάρλι.
Λες να κάναν και εν ζωή παρέα;

Monday, June 22, 2009

SPAM mails, διαδικτυακή κατασκοπεία, κλπ άνθη

Λίγο καιρό πριν είχα ανεβάσει ένα ποστ σχετικά με την "κλοπή" των username και passwords λογαριασμών email, facebook, MSN, yahoo messenger κλπ που στόχο έχουν να στείλουν μήνυμα ενημέρωσης (και καλά) στους φίλους και στις επαφές σας όμως στην πραγματικότητα στέλνουν spam και αντιγράφουν τα στοιχεία των αποθηκευμένων επαφών και spamαρουν ανελέητα!
Σήμερα το Lifehacker και οι New Υork Times παρουσιάζουν αυτό ακριβώς.
Είχα στείλει και στη rodia ένα σχετικό email που ανέβασε ως ποστ για την ενημέρωση ευρύτερου κοινού.
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν είναι διαφόρων ειδών. Αλλά ο τρόπος ίδιος: "Δώσε μου το email και τον κωδικό σου για να 'ενημερώσω' τις επαφές σου"
Είτε πρόκειται για facebook applet, είτε για να κατεβάσεις τα νέα σούπερ ντούπερ εικονίδια για το MSN ή ό,τι άλλο.
Ακόμα και Spoof email στον λογαριασμό σου για να συνδεθείς με το site της τάδε γνωστής υπηρεσίας εννοείτε οτι το site το οποίο έχουν την ευγενή καλοσύνη να συμπεριλάβουν στο email είναι 100% ψεύτικο.
Χρειάζεται προσοχή βέβαια διότι αφού αντιληφθείτε (σας ενημερώσουν) για την περίεργη συμπεριφορά του λογαριασμού σας πρέπει να αλλάξετε ΑΜΕΣΑ τον κωδικό σας αλλά ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ να ελέγξετε αν στην υποκατηγορία "υπενθύμισης κωδικού" υπάρχει αποθηκευμένη άσχετη διεύθυνση email, όχι δική σας αλλά του υποκλοπέα ο οποίος θα λάβει χαλαρά τον νέο κωδικό που θα βάλετε.
Το ίδιο χρειάζεται να κάνετε και για τις ερωτήσεις υπενθύμισης κωδικού και να είστε σίγουροι ότι οποιαδήποτε απάντηση υπάρχει εκεί είναι δική σας και είναι φρέσκια.

Sunday, June 14, 2009

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Α μέρος

Διάβαζα στο Blog του Θεόδωρου Τενέζου τα εξής:

Σας καλώ στην πιο δυνατή, ειρηνική και πραγματική αντίσταση, που δεν μπορούν να ελέγξουν και να καταστείλουν. Γιά δέκα μέρες από σήμερα. αρχικά, ώστε νά λάβουν επιτέλους τό μήνυμα.
Απέχετε από τις εκλογές. Μη πληρώνετε τις δόσεις στις τράπεζες. Μη πληρώνετε φόρους. Μη πληρώνετε λογαριασμούς ΔΕΗ - νερό - ΟΤΕ. Απέχετε από πάσης φύσεως εργασία. Απέχετε από τίς αγορές στά σούπερ μάρκετ.
Σκοπός, να σύρουμε τους πολιτικούς και αυτούς που τους έχει παραδοθεί η οικονομική εξουσία, Κόκκαλη, Βαρδινογιάννη, Μπόμπολα, Λαμπράκη, Λάτση, Στασινόπουλο και λοιπούς σε αδιέξοδο οικονομικό και πολιτικό. Με καθαρό στόχο την αφετηρία για το χτίσιμο μιας καινούργιας πολιτείας δικαίου και ισόνομης κοινωνίας για όλους μας.


και τότε με χτύπησε σαν κεραυνός εν αιθρία. Αν μπορούσαμε να οργανωθούμε για να κάνουμε κάτι τέτοιο, θα ήταν ο πιο γρήγορος τρόπος για να νομιμοποιηθούν ΟΛΟΙ οι λαθρομετανάστες εν ριπή οφθαλμού! Και πείτε μου ότι κάνω λάθος...

ΣΕΜΝΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑ

Η Ελλάδα χρωστάει. Δεν ξέρω σε ποιον, αλλά είναι γνωστό το πόσα. 300δις δολάρια
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Μιλάμε για παρά με ουρά.
Κάθε Έλληνας χρωστάει χοντρικά 30000$.

Και γιατί ακριβώς; Δεν ξέρω! Φόρους πληρώνω, ένα δανειάκι που είχα πάρει το αποπληρώνω χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και τώρα μου λένε ξαφνικά ότι χρωστάω και 30000 επιπλέον! Που; Πως; Γιατί;

Γιατί δανείζεται η Ελλάδα; Για να πληρώσει τι; Τα πολυτελή αυτοκίνητα των βουλευτών; Τα προεκλογικά αεροπορικά ταξίδια; Τα προεκλογικά διαφημιστικά έξοδα; Τα υπερκοστολογημένα έργα και συμβάσεις; Την ανικανότητα των κυβερνώντων;

Ένας πολιτικός, ένας πρωθυπουργός, ένας υπουργός η βουλευτής πρέπει να είναι διαχειριστής. Πληρώνεται ΑΔΡΑ για να διαχειρίζεται αυτό που λέγεται χώρα, πατρίδα, Ελλάδα.

Να βάζει κάτω τα κουκιά και να τα διανέμει ανάλογα με τις ανάγκες, να επισκευάζει, να τροποποιεί, να οργανώνει, να προτείνει, να προστατεύει.
Δεν ξέρω που δεν πάμε καλά ακριβώς, αλλά νομίζω ότι μας έχει φάει το πολύ λαϊφστάιλ.

Κανονικά όταν ανοίγω το STAR, δεν θα έπρεπε να βλέπω την Θώδη, την Βανδή και λοιπούς μαϊντανούς, θα έπρεπε να βλέπω πως διασκεδάζουν οι 300 μας. Που τα σπάνε, τι σπίτια έχουνε, τι αυτοκίνητα οδηγάνε κλπ κλπ. Αυτό το reality θα το παρακολουθούσα ευχαρίστως.
Αλλά που. Μίζες, λογαριασμοί και συμβάσεις διακινούνται σε ένα παράλληλο σύμπαν, μακρυά από το δικό μας και από τα φώτα της δημοσιότητάς, (που και αυτή φωτίζει ό,τι τη συμφέρει) με αποτέλεσμα σπατάλες, υπερτιμολογήσεις, παραλαβή σκάρτων, παραγγελίες αχρήστων. Και όλα αυτά δεν τα πληρώνει από την τσέπη του ο διαχειριστής, αλλά εγώ και εσύ θα λάβουμε την λυπητερή. Το (και καλά) αφεντικό.

Νομίζω ότι μέγα σφάλμα του πολιτεύματος μας είναι ότι οι διαχειριστές αυτού του τόπου (τους οποίους και καλά εμείς επιλέγουμε άρα είμαστε συνυπεύθυνοι) έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι.
Μα πως είναι δυνατό να μπορεί το ίδιο άτομο (ή ομάδα ατόμων) να κάνει διαχείριση αλλά να ορίζει τους κανόνες με τους οποίους θα γίνεται αυτή;
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
Πως είναι δυνατό το ίδιο άτομο (ή ομάδα ατόμων) να καθορίζει το πότε και πως θα διώκεται για παράβαση των κανόνων που ο ίδιος έθεσε;
ΠΑΡΑΛΟΓΟ
Πως είναι δυνατό το ίδιο άτομο (ή ομάδα ατόμων) που υπέπεσε σε σφάλμα εκ προθέσεως να ζητά και να λαμβάνει την άδεια να συνεχίσει να είναι διαχειριστής;
ΑΝΗΘΙΚΟ
ΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΠΟΙΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ΠΟΙΟΣ ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ, ΚΑΤΑΧΡΑΖΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ (αν κάνει και τίποτα εκτός από το να υπάρχει)
ΚΟΡΟΪΔΙΑ!!!

Το Σύνταγμα λέει διακρίνει τρεις εξουσίες.
Την νομοθετική
Την εκτελεστική
Την δικαστική
Στη νομοθετική μετέχουν οΠρόεδρος της Δημοκρατίας και η Βουλή· στην εκτελεστική ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση, ενώ η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήριαστο όνομα του ελληνικού λαού.

Το πρόβλημα όπως το βλέπω και ας με διορθώσετε αν νομίζετε, είναι ότι υπάρχει διάχυση εξουσιών μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής, ενώ τελευταία ο κ Σανιδάς, μας αποδεικνύει έμπρακτα ότι και στα χωράφια της δικαστικής εξουσίας κάνουνε παρεμβολές οι άλλες δύο.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να νομοθετεί για τον εαυτό της, ούτε και να αποφεύγει να δικαστεί για τα αδικήματα τα δικά της συνολικά ή των μελών της.
ΑΧΡΕΙΟ

Νομίζω ότι όπως και οι περισσότεροι παπάδες που καβαλάνε το καλάμι είναι άθεοι, έτσι και οι εκάστοτε κυβερνώντες είναι αμοραλιστές. "Να περνάμε εμείς καλά, και οι άλλοι ας ψοφήσουν". Αν ταυτόχρονα είναι και άθεοι, τότε ζήτω που καήκαμε. Δεν πιστεύουν ούτε στη Θεία (κατα)Δίκη.
Ξετσίπωτοι

Η ιστορία, θα τους δικάσει και θα τους καταδικάσει για την κατάντια στην οποία φέραν την χώρα. Θα τους εμφανίζει ως τους ανθρώπους που για ίδιον όφελος φέραν την χώρα στο χείλος του γκρεμού και μετά την σπρώξανε. Θα τους βάλει δίπλα στο πάνθεο της ντροπής, όπου φιγουράρουν ο Μπους ο νεώτερος, ο Μομπούτο, του Μουγκάμπε, του Τέιλορ, του δικού μας του Παπαδόπουλου, του Κιμ Γιονγκ Ιλ, του Χίτλερ, του Στάλιν, του Ιππία και λοιπών κατακαθιών της νεότερης αλλά και παλαιότερης ιστορίας.

Τελικά είναι καλό νομίζω αυτόν τον καιρό να είναι κανείς μετανάστης.
Μετανάστες. Άλλη πονεμένη ιστορία.

Thursday, June 11, 2009

ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ακούω και ξανακούω για το μήνυμα των εκλογών.
Το μήνυμα που ελήφθη, το μήνυμα που δεν ελήφθη, το μήνυμα που αιωρείται μέχρις ότου το πιάσει κάποιος από αυτούς που πιάνουν πουλιά στον αέρα, αλλά θα μας κάνει την χάρη να πιάσει και το μήνυμα των εκλογών. Άλλοι ίσως να θελήσουν να πιάσουν τον Μάη, αν και αυτός αργεί ακόμα.

Τους ακούω να μιλάνε για σταρχιδισμό, αδιαφορία, βλακεία.
Το 50% που δεν προσήλθε να ψηφίσει στις ευρωεκλογές, μπορεί να ήταν κάτι από τα παραπάνω. 
Ίσως όμως να ήταν κάτι άλλο. Γιατί όταν πηδάς κάποιον παρά τη θέληση του πρωί μεσημέρι βράδυ, ασταμάτητα και χωρίς σάλιο σε 24ωρες βάρδιες, όταν χρειάζεται κανείς δύο και τρεις δουλειές για να ζήσει και να ταΐσει της οικογένεια του αλλά και τους χαραμοφάηδες νταβατζήδες του, είναι λογικό στην πρώτη ευκαιρία για ξεκούραση να την απολαύσει όσο περισσότερο μπορεί.Από άγνοια ίσως, κούραση, ή όλα αυτά και όλα τα προηγούμενα.
Η δημοσκόπηση που μάλλον δεν έγινε και θα ήταν πιο ενδιαφέρουσα νομίζω είναι ποιοι ήταν όλοι αυτοί που πήγαν να ψηφίσουν και γιατί ψήφισαν; Οι βολεμένοι; Οι φανατικοί; Οι πελάτες; Οι οπαδοί; Οι κουμπάροι; Οι συγγενείς; Οι επιχειρηματίες; Οι φοροφυγάδες; Οι υπεράκτιοι; Οι δημόσιοι υπάλληλοι; Οι άνεργοι; Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι;
Ποιοι τέλος πάντων είναι αυτοί που ψηφίζουν; Έχουν δουλειά; Έχουν όνειρα; 
Δεν θέλω να ξέρω ούτε τη φάτσα τους, ούτε το όνομα τους. Θέλω απλά να ξέρω τι πιστεύουν

Wednesday, June 10, 2009

Ο Καρατζαφέρης στην TV

Απόσπασμα του Καρατζαφέρη από τα νέα στον ΑΝΤ1 10/06/09

"θα ακολουθήσει (ο Καραμανλής) ατζέντα, όπως άκουσα στην τηλεόραση και διάβασα στον τύπο, Καρατζαφέρη. Άρα ο κ Καραμανλής θα ακολουθήσει μια ακραία πολιτική χωρίς τους δήθεν ακραίους"

Δηλαδή κύριε Καρατζαφέρη είστε ακραίος ή όχι; Ίσως και εσείς δεν γνωρίζετε, αλλά δεν γίνεται κάποιος να ακολουθεί την ατζέντα σας και να τον ονομάζετε ακραίο και ταυτόχρονα να βγάζετε τον εαυτό σας απέξω ως δήθεν ακραίο.
Αλλά λογικό είναι "όπου φυσήξει ο άνεμος πάτε".
Δήθεν δημοκράτες, δήθεν ακραίοι, δήθεν δεξιοί,  δήθεν πατριώτες. Απλά εξουσιολάγνοι και πατριδοκάπηλοι.

Monday, June 8, 2009

there is no place like HOME

http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU

It has amazing photography!!

Friday, June 5, 2009

When relationships end...

bitterness takes its place

INCOMMUNICADO

and then i talk to you
But nobody understands. 
Is it me or is it you?
Is there a reason?
See,hear,touch,smell,feel
don't try to understand 
just let me heal

Thursday, June 4, 2009

Αναρωτιεμαι

Τι πιθανότητες υπάρχουν να συγκρουστεί ένα αεροσκάφος με μετεωρίτη;

Update: τελικά αναρωτιόνταν και άλλοι

Wednesday, June 3, 2009

ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΓΑ ΞΥΓΚΙ

Ανακάλυψα κάτι άλλο συνταρακτικό! Η εφημερίδα το ΒΗΜΑ απέκτησε σχολιασμό άρθρων από τους αναγνώστες! Καλό ε; Όχι και τόσο γιατί αν δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο πρέπει να πληρώσεις για να αφήσεις τα σχόλια σου εκεί!!!

ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σε σημερινό άρθρο στο ΒΗΜΑ ο κ. Πρετεντέρης εκφράζει τη γνώμη του σχετικά με τη μη υπαιτιότητα της κ Ντόρας Μπακογιάννη σχετικά με την "απόδραση" από τη χώρα του κ. Καραβέλα υπόπτου για μίζες της SIEMENS.

ο κ. Πρετεντέρης εν ώρα ξεγνοιασιάς στο γήπεδο:

Και φώτο εν ώρα εργασίας:
Η γνώμη του κ. Πρετεντέρη έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με άρθρο της Ελευθεροτυπίας, όπου ζητείται η παραίτηση της κ υπουργού για την ολιγωρία που επεδείχθη από το προσωπικό της

Σε κάποιον άλλο κόσμο, σε άλλη διάσταση και διαφορετικό χρόνο, μια (ακόμα) Βρετανίδα υπουργός παραιτείτε διότι ο άντρας της νοίκιασε πορνοταινίες και τον λογαριασμό τον πλήρωσαν οι φορολογούμενοι.
(Ενώ εμείς εδώ ακόμα να δούμε τις λίστες με τα έξοδα του ΑΘΗΝΑ 2004 του ποιος πλήρωνε τι.)

Το κακό είναι πως όταν είσαι the BOSS και κάνεις λάθη, δεν υπάρχει κάποιος από πάνω για να σε απολύσει. Και μην ακούω μ@@ιες για τον δήθεν κυρίαρχο λαό.
Αντιγράφω:
"Βγαίνει η Μπακογιάννη και αναλαμβάνει την «πολιτική ευθύνη» που πήγε καθυστερημένα το σήμα για τον Καραβέλα στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Ποια πολιτική ευθύνη;[...]Η πολιτική ευθύνη της Ντόρας σε ποια από τις δύο περιπτώσεις κολλάει;"
Κατά την ταπεινή (;) γνώμη του κ Πρετεντέρη η κυρία υπουργός δεν φέρει καμία ευθύνη για τους υφισταμένους της. Εκείνη κάθεται πασάς και οι παρατρεχάμενοι κάνουν τις δουλειές χωρίς δική της εμπλοκή. Επίσης δεν αποφασίζει εκείνη ποιοι θα είναι οι παρατρεχάμενοι της. Η διαλογή τους γίνεται με λαχειοφόρο αγορά.

Μπορεί κ Πρετεντέρη να μην φταίει ο Σημίτης για τα κομπρεσέρ που σας ξύπνησαν. Μπορεί να μη φταίει ο υπουργός δικαιοσύνης που το έσκασε ο κατηγορούμενος. Μπορεί επίσης να μην φταίει ο διαιτητής που έχασε η ομάδα σας. Αλλά το κοχλάζων γήπεδο τον κατηγόρησε, το ίδιο και εσείς με τον δικό σας ιδιαίτερο τρόπο. Ίσως επειδή είχατε προσωπική ανάμειξη και απογοητευτήκατε με τη δουλειά του που προκάλεσε την ήττα (;) της ομάδας σας.

Τώρα κύριε Πρετεντέρη που η πολιτική σας ομάδα (κατά τα φαινόμενα) χάνει με το ένα αυτογκόλ πίσω από το άλλο, δεν φταίνε οι παίκτες και ο προπονητής, φταίνε εκείνοι που καθαρίζουν τα αποδυτήρια, φέρνουν τα νερά και πιάνουν τις μπάλες;

Μήπως ο συγκεκριμένος παίκτης προαλείφεται για πιο σημαντική θέση (του αρχηγού φερ' ειπείν) και δεν μπορούμε να του υποδείξουμε τα λάθη και την ανεπάρκεια του μην τυχών και σπιλώσουμε το λευκό πολιτικό της μητρώο;

update: τελικά άχρηστο το λευκό πολιτικό μητρώο και ο κ Πρετεντέρης πάει όπου φυσά ο άνεμος.

Monday, June 1, 2009

ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανακάλυψα πρόσφατα το academicearth.org στο οποίο ανεβαίνουν σε βίντεο μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. MIT, Yale, Harvard, Berkeley, Stanford, Princeton ανεβάζουν γνώση στο Διαδίκτυο για όλους όσους έχουν πρόσβαση και καλή σχετικά γνώση αγγλικών να παρακολουθήσουν και να μάθουν. Δεν θα αποκτήσουν πτυχίο, από τα εν λόγω πανεπιστήμια (δυστυχώς) αλλά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων. Από κλασική μηχανική έως ψυχολογία.

Εμείς εδώ από την άλλη, προχτές μόλις έμαθα από άτομο που φοιτά στο πολυτεχνείο, ότι κάθε μάθημα έχει ιστοσελίδα, αλλά την κρατούν κρυφή και δεν τη δημοσιεύουν online για να πηγαίνουν οι μαθητές στο μάθημα από όπου και θα του αποκαλυφθεί ως άλλος Ιωάννης, η πόρτα από την οποία θα μπορούν να μάθουν τα εσώτερα μυστικά του κάθε μαθήματος. Είναι πασιφανές ότι κάτι δεν πάει καλά με το πανεπιστήμιο μας.
Βγάζω το καπέλο λοιπόν σε όλους εκείνους που σπεύδουν να υιοθετήσουν τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας για το καλό ολοένα και περισσοτέρων ανθρώπων. Αν καταφέρει και ο Nicholas Negreponde και το OLPC να επιτύχουν τους στόχους τους, τότε ίσως η απέραντη αποθηκευμένη και δωρεάν προσβάσιμη γνώση να βγάλει από το σκοταδισμό και την οπισθοδρόμιση τον τρίτο κόσμο (και μαζί με εκείνους και εμάς...